Районна газета

ПРОГРАМА реформування житлово-комунального господарства Краснопільського району Сумської області на 2010-2014 роки

                          

                                                           Затверджено
                                                                       рішенням 34 сесії
               районної ради V скликання
                                                                   від 17.03.2010 р.

ЗМІСТ

1.

Паспорт програми реформування житлово-комунального господарства району на 2010-2014 роки.

 

2.

Проблеми, на розв'язання яких спрямована програма.

 

3.

Мета та основні завдання Програми.

 

4.

Фінансове забезпечення виконання завдань Програми.

 

5.

Завдання і заходи Програми.

 

6.

Контроль за виконанням Програми.

 

  1. Паспорт програми реформування житлово-комунального господарства району на 2010-2014 роки

Програма реформування житлово-комунального господарства Краснопільського району на 2010-2014 роки (далі Програма) 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 24 червня 2004 року
N 1869-IV „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”.

3.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства   райдержадміністрації.

4.

Співрозробники програми

Сільські та селищні ради, фінансове управління, відділи освіти, культури райдержадміністрації, санепідемстанція

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства   райдержадміністрації, сільські та селищні ради.

6.

Учасники програми

Сільські та селищні ради, фінансове управління, відділи освіти, культури райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

7.

Термін реалізації програми

2010-2014 роки

7.1.

Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)

По роках дії програми

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, сільський та селищні бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:

13462,0 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

3653,0 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

9809,0 тис. грн..

  

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована програма.

Програма спрямована на удосконалення реформування житлово-комунального господарства району, в роботі якого існують такі проблеми:

- неефективність реформування галузі привело до критичного стану   основних   фондів   підприємств   житлово-комунального господарства;

- недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств;

- недосконалість системи управління   житлом   та   підприємствами   житлово-комунального господарства призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості;

- нестача власних і   бюджетних фінансових   ресурсів,   їх  неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного 
 переоснащення   житлово-комунальних   підприємств   та   розвитку  комунальної інфраструктури;

- значні і постійно зростаючі   втрати води і теплової енергії;

- потребують ремонту багатоквартирні будинки;

- в аварійному     стані     перебуває     більше     третини водопровідно-каналізаційних мереж;

- щороку   утворюється   значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Вирішення цих питань дасть змогу удосконалити підходи до фінансового забезпечення виконання Програми, привести її у відповідність   із   загальнодержавними пріоритетами, більш ефективно використовувати бюджетні кошти під час реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства, напрацьовувати ефективні механізми залучення позабюджетних коштів.

 

3. Мета та основні завдання Програми.

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити питання щодо:      

- створення умов   для   надійного   і   безпечного   надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють
енергозбереження;

- оновлення виробничої   бази галузі;

- поліпшення якості   управління   житлом   та   комунальною нфраструктурою.


          Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:
 - утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення ремонту житлового фонду;

- надання   послуг   з централізованого і стаціонарних джерел водопостачання та водовідведення;

- виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

- благоустрою населених пунктів.


4. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

 Фінансування   Програми здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, залучених коштів населення, коштів державних цільових програм та власних коштів підприємств галузі.

Кошти державного бюджету спрямовуються:

- на фінансування заходів по ремонту систем централізованого тепло-,   водопостачання   та водовідведення;

- реалізації пілотних проектів, спрямованих на впровадження альтернативних видів палива.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми на 2010-2014 роки становить 13462,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів державного бюджету 6680,0 тис. грн., за рахунок коштів державних цільових програм 2860,0 тис. грн., за рахунок коштів проекту ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 160,0 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету 3563,0 тис. грн., за рахунок коштів населення 199,0 тис. грн.

5. Завдання і заходи Програми

   Фінансування заходів Програми спрямовано на реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків в розмірі 480 тис. грн.; реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення в розмірі 5929,5 тис. грн.; енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання в розмірі 1716,0 тис. грн.; благоустрою населених пунктів в розмірі 5336,5 тис. грн.

   Група показників витрат на виконання програми наведена в додатку 1.

   Напрями та перелік завдань і заходів програми з визначенням джерел фінансування наведені в додатку 2. 

6. Контроль за виконання Програми.

1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює районна державна адміністрація та виконавчі комітети сільських і селищних рад району.

2. Громадський   контроль   за   ходом   виконання   Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких
передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних  послуг.
3. Виконавчі комітети сільських і селищних рад, підприємства житлово-комунального господарства району надають райдержадміністрації щоквартально  інформацію   про   хід   виконання завдань, визначених Програмою.

4. Райдержадміністрація узагальнює отримані матеріали,  щоквартально звітує про стан виконання Програми управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації та інформує голову райдержадміністрації.

5. Відповідно до плану роботи районної ради розглядається стан виконання даної програми в постійних комісіях та на пленарних засіданнях.

6. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому
порядку.

ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ