Районна газета

ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 29.04.2004 РОКУ № 558 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ” ВІД 10.09.2014 № 428 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЯКА НАБРАЛА ЧИННОСТІ 17 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ

Компенсація призначається :

     1. Непрацюючим   фізичним   особам,   які   постійно  надають соціальні   послуги   громадянам   похилого    віку,    інвалідам, дітям-інвалідам,  хворим,  які  не  здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб,   що обслуговуються  соціальними   службами),  призначається  щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

      Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

     15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

     10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам      похилого      віку,      які  за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, інвалідам II  групи  та  дітям-інвалідам;

     7  відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам    III    групи    та    хворим,  які  за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього  догляду  і  не  здатні до самообслуговування.

    2. Компенсація  фізичним  особам,  які  досягли пенсійного віку, визначеного  статтею  26  Закону  України "Про загальнообов’язкове державне  пенсійне  страхування" , та інвалідам, що надають соціальні  послуги,  призначається  у зазначених розмірах виходячи   з   прожиткового   мінімуму   для  осіб,  які  втратили працездатність.

      Фізична особа,  яка надає  соціальні  послуги,  має  право одержувати   тільки   одну  компенсацію  незалежно  від  кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

      Компенсація не призначається:

     1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

     державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  "Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України "Про державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та дітям-інвалідам";

     надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно   до   Законів   України  "Про  пенсійне  забезпечення" і  "Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

     відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону України  "Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

     2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

     3)  фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

     4) самозайнятим особам;

     5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

     6)  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого    віку,    інвалідам,    хворим,    які   за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного стороннього догляду і не  здатні  до  самообслуговування  та перебувають   у  трудових  відносинах, у тому  числі  на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

      Компенсація призначається і виплачується  структурним підрозділом  з  питань  соціального  захисту  населення  районної державної адміністрації за  місцем  проживання,  перебування  особи,  якій надаються  соціальні  послуги,  з дня подання фізичною особою, яка надає  соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами :

     1)  фізичною  особою,  яка  надає  соціальні послуги:

     заява про згоду надавати соціальні послуги;

     паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код;

     висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

     копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове   повідомлення   особи  із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи чи отримання  доходів;

     2) особою,  яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

     заява про необхідність надання соціальних послуг;

     паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код;

     копія  довідки  до  акта  огляду медико-соціальною експертною комісією  (форма  N  157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня  N 577) ( z1509-12 );

     висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду  та  нездатність   особи   до самообслуговування  (за  винятком  інвалідів I групи, інвалідність яких  встановлена  безстроково  та  які  згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;

     3) законним  представником  дитини,  яка   потребує   надання соціальних послуг:

     заява про необхідність надання соціальних послуг;

     копія свідоцтва про народження дитини;

     висновок лікарсько-консультаційної  комісії  про необхідність постійного  стороннього   догляду   та   нездатність   дитини   до самообслуговування.

      Компенсація призначається:

     на  час  встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до  акта  огляду  медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

     на час, протягом якого особа,  що  подала  заяву  про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

      У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з  дня  зміни  групи  інвалідності (якщо  розмір збільшено) або з місяця,  що настає за тим,  в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

     Якщо дитина-інвалід після  досягнення  певного  віку  визнана інвалідом I,  II або III групи,  компенсація виплачується у новому розмірі за заявою фізичної особи,  яка надає соціальні послуги, та представника дитини  з  дня  зміни групи інвалідності (якщо розмір

збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому дитині-інваліду встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

     Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного  віку,  визначеного  статтею  26  Закону  України  "Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування", або   настання   інвалідності  зобов’язана  в  десятиденний  строк повідомити  управління соціального захисту населення, який  призначив  компенсацію. Компенсація  виплачується  такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона  у  цей  період надавала соціальні послуги.

     Продовження  виплати  компенсації  у  зв’язку  із закінченням строку  надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання  соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі   поданих   заяв   разом   із   новими   висновками лікарсько-консультаційної комісії.

      Виплата компенсації тимчасово зупиняється   у  разі пропущення     інвалідом     чергового переогляду органами медико-соціальної     експертизи     або    дитиною-інвалідом    - лікарсько-консультаційними комісіями,  а  у  разі  визнання  знову інвалідом  або  дитиною-інвалідом  поновлюється  з  дня  зупинення виплати,  але не більш як за один місяць.  Якщо при цьому інваліду встановлено   іншу   групу,   компенсація   за  зазначений  період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

     Якщо строк переогляду пропущено  з  поважної  причини, що підтверджується  органом  медико-соціальної  експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата  компенсації поновлюється  з  дня її зупинення,  але не більш як за три роки за умови,  що протягом цього  періоду  особа  визнана  інвалідом  або дитиною-інвалідом.  

      Виплата  компенсації  провадиться  щомісяця  до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги,  і  триває  до  дня припинення їх надання.

     Компенсація виплачується державними підприємствами  і об'єднаннями зв'язку або через установи  уповноважених  банків  за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

          Якщо особа,  якій надавалися соціальні послуги,  за висновком органу  медико-соціальної  експертизи   (лікарсько-консультаційної комісії)  вже не потребує постійного стороннього догляду,  виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

                У   разі   збільшення   розміру   прожиткового   мінімуму перерахунок    розміру    компенсації   здійснюється  управлінням  соціального  захисту  населення без  подання  заяви  фізичною  особою,  яка  надає соціальні  послуги.   

       Фізичні  особи,  які  одержують компенсацію, зобов'язані

повідомити  управління соціального захисту населення , про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у   зв'язку  з  цим  зайвих  сум  компенсації  одержувачі  повинні відшкодувати  управлінню соціального захисту населення  надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.

     Якщо    одержувачем    компенсації   приховано   або   подано недостовірні   дані,   що   вплинуло   на  встановлення  права  на призначення  компенсації  та визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру  виплачені  кошти, управління соціального  захисту населення :

     визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх  повернення; 

     повідомляє   отримувачу   компенсаційної  виплати  про  обсяг надміру  виплачених  коштів  та  строки  їх повернення;

     у  разі  врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації  у наступних періодах проводить щомісячні відрахування на  підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що  підлягає  виплаті.

     Якщо   фізична  особа  отримала  винагороду  за  роботу,  яку виконувала  менше  календарного  місяця,  виплата  компенсації  не припиняється,  а  здійснюється  перерахунок  за фактичну кількість днів,  протягом  яких  надавалися  соціальні  послуги. 

     Якщо   фізична   особа,  якій  надаються  соціальні  послуги, перебуватиме   на   санаторно-курортному   лікуванні   або   ж  на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної  особи,  яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної

особи  про  продовження  надання  соціальних послуг та довідок про закінчення  перебування  на  санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

     Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені суми,  вони  стягуються  в  судовому  порядку  на  підставі  заяви управління  соціального захисту населення, що призначив компенсацію.

     Управління соціального  захисту населення  державної адміністрації,  що призначають та виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.