Районна газета

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІНВАЛІДІВ

Відповідно до статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII (із змінами) (далі – Закон) з   метою   реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням  індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах,  організаціях,  а також  займатися  підприємницькою  та іншою  трудовою  діяльністю,  яка не заборонена законом.

Підприємства,  установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального  захисту  інвалідів  або  за рішенням місцевої ради за рахунок  власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів,  здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо  з урахуванням обмежених можливостей інваліда.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі,  звільнення  за  ініціативою  адміністрації,  переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли  за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.

           

Відповідно до ст. 18 Закону забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних  навичок  і  знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для  працевлаштування інвалідів,  у  тому числі спеціальні робочі  місця, створювати  для  них умови праці  з урахуванням індивідуальних програм  реабілітації  і  забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів,  і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про   зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

            Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах,  організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.

            Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.

           

            Відповідно до статті 18-1 Закону інвалід,  який не  досяг пенсійного віку, не працює,  але бажає працювати, має право  бути  зареєстрованим  у державній службі зайнятості як безробітний.

            Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для  працевлаштування приймається  центром  зайнятості  за місцем  проживання  інваліда  на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.

            Державна служба зайнятості здійснює пошук  підходящої  роботи відповідно  до рекомендацій МСЕК,  наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.

            Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту  інвалідів надавати  дотацію  роботодавцям  на  створення спеціальних  робочих  місць  для інвалідів, зареєстрованих у державній службі  зайнятості, а також проводити  професійну підготовку,  підвищення   кваліфікації  і перепідготовку цієї категорії  інвалідів  у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

            Відповідно до статті 19 Закону для  підприємств,  установ,  організацій, у тому числі  підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних  осіб,  які  використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової   чисельності штатних працівників облікового складу  за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

            Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації  громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману  працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу,  встановленого частиною першою статті 19 Закону, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих  місць  округлюється  до  цілого значення.

            Підприємства, установи,  організації,  у тому числі підприємства, організації   громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману  працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 Закону.

            У межах зазначених нормативів здійснюється також працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

            Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою статті 19 Закону, вважається працевлаштування підприємством,   установою,  організацією,  у  тому  числі підприємством,  організацією  громадських  організацій  інвалідів, фізичною особою,  яка використовує найману працю,  інвалідів,  для яких це місце роботи є основним.

            До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,  які використовують  найману  працю,  нормативу робочих  місць,  визначеного згідно з частиною першою статті 19 Закону, може бути зараховано забезпечення роботою   інвалідів на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом   створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями,  фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами,   організаціями громадських організацій інвалідів з метою координації виробничої,  наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

            Порядок реєстрації  у  Фонді  соціального  захисту інвалідів, його відділеннях,  строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів,  зарахування  кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ,  організацій,  у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів,  фізичних осіб,  які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді  соціального  захисту  інвалідів, його відділеннях,  подачі  щорічного  звіту,  а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування  інвалідів,   визначаються  Кабінетом  Міністрів України

            Центральний орган виконавчої влади, що  реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість  населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць,  передбаченого частиною першою статті 19 Закону, у порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів  України, здійснює перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій  громадських організацій  інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального  захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та  працевлаштування  інвалідів,  виконання нормативу робочих  місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування.

            Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації  громадських  організацій інвалідів, фізичні особи,  в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб,  реєструються у відповідних  відділеннях  Фонду  соціального захисту  інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

            Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств,   організацій   громадських   організацій  інвалідів, фізичні особи, які використовують   найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів,  неподання Фонду  соціального  захисту інвалідів  звіту  про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

            Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів,  порядок його встановлення визначаються виключно Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлення, відмінні від зазначених у Законі, застосовуються положення Закону.

 

            Відповідно до статті 20 Закону підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства,   організації   громадських  організацій  інвалідів, фізичні    особи,    які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих  інвалідів  менша,  ніж установлено  нормативом,  передбаченим  статтею  19  Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів    адміністративно-господарські санкції,  сума яких визначається  в  розмірі  середньої  річної заробітної  плати  на відповідному  підприємстві,  установі,  організації,  у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної  особи,  яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для  працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ,  організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій  інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських  санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві,  організації  громадських  організацій  інвалідів, у фізичної  особи,  яка  використовує  найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю  утримуються  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів.

            Порушення термінів  сплати адміністративно-господарських санкцій  тягне  за  собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати,  нарахованої  на  повну суму недоїмки за весь її строк.

            Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства,  установи,  організації,  у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів,  фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до  закону  за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

            Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються  підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами,   організаціями громадських   організацій інвалідів,  фізичними  особами,  зазначеними в частині першій статті 20 Закону, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу,  встановленого частиною першою статті 19 Закону. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом, не застосовуються строки, визначені   статтею 250 Господарського кодексу України

            У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи  неможливості їх сплати за рішенням суду їх стягнення в примусовому  порядку  може  бути звернено на майно підприємства, установи, організації, у тому числі  підприємства, організації громадських    організацій    інвалідів,   фізичної   особи,   яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.

            Суми адміністративно-господарських   санкцій   і   пені,   що надійшли    до   державного  бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на:

            фінансування цим Фондом заходів, які здійснюються центральними  органами  виконавчої влади та підпорядкованими їм установами, у тому числі  спеціалізованими, і підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів,  щодо соціальної, трудової,  фізкультурно-спортивної  (за поданням Національного комітету  спорту  інвалідів  України)  та професійної реабілітації інвалідів;

            надання підприємствам,  установам, організаціям, у тому числі підприємствам,  організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики (на  поворотній  основі  з  терміном повернення до трьох років) на створення  робочих   місць,   призначених   для   працевлаштування інвалідів,  у  межах  коштів,  передбачених на зазначені потреби у відповідному році.  Цільові позики підприємствам  та  організаціям громадських  організацій  інвалідів  надаються  лише  за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику  у  сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни;

            фінансування витрат на професійне навчання інвалідів, у тому числі за  направленням державної служби зайнятості, на професійне навчання інвалідів із    числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),    загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх  навчальних закладів   на спеціалізованих робочих   місцях   підприємств, організацій  інвалідів;

            надання фінансової допомоги на здійснення заходів соціальної, трудової,   фізкультурно-спортивної (за  поданням Національного комітету спорту інвалідів  України) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації, створення на  робочому  місці інваліда належних санітарно-гігієнічних,  виробничих  і технічних  умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації   інваліда, випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіо записів для їх професійної підготовки),   працевлаштування інвалідів шляхом створення робочих місць, у тому числі спеціальних робочих місць, а також надання фінансової допомоги на технічне  оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів та на технічне переоснащення виробництва підприємств, організацій громадських організацій інвалідів з метою створення додаткових робочих місць і працевлаштування на них інвалідів. Фінансова допомога  надається лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів  війни; 

            надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам,  організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які  використовують найману працю, дотацій на створення спеціальних робочих місць   для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих  у  державній  службі  зайнятості  як безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються лише за наявності   рішення центрального органу виконавчої  влади, що реалізує  державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів  війни; 

            на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів  професійної  реабілітації  інвалідів  і державних центрів соціальної реабілітації  дітей-інвалідів  у  порядку,  визначеному Кабінетом  Міністрів  України.

            У разі нецільового використання фінансової допомоги,  позики або їх частин підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами,   організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось  умовами  надання  позики чи поворотної фінансової допомоги, відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції,  підлягає  поверненню до  державного  бюджету  на  підставі  відповідного  рішення Фонду соціального захисту інвалідів.

            Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень  Фонду соціального захисту інвалідів, їх акумуляції, обліку  та  контролю за їх  використанням, а також з урахуванням пропозицій  всеукраїнських громадських  організацій  інвалідів  - використання цих коштів встановлюється законом.

     Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 Закону,  вирішуються  Фондом  соціального  захисту інвалідів або в судовому порядку.

            Фонд соціального захисту  інвалідів,  його  відділення  мають право  захищати  свої  права та законні інтереси,  у тому числі в суді.

 

            Згідно із статтею 21 Закону держава гарантує інвалідам дошкільне  виховання, здобуття освіти  на  рівні,  що  відповідає їх  здібностям  і можливостям.

            Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та навчальних закладах.

            Професійна підготовка/перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і  протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм  і  методів професійної підготовки провадиться згідно з  висновками медико-соціальної експертизи.

            При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд із   загальними  допускається застосування альтернативних форм навчання.

            Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних  закладах  або  спеціальних  позашкільних  навчальних закладах.

            Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам нарівні з іншими громадянами,  у тому  числі  шляхом  створення  належного кадрового,  матеріально-технічного  забезпечення  та  забезпечення розумного  пристосування,  що   враховує   індивідуальні   потреби інваліда.

 

            Відповідно до статті 22 Закону у  разі  складення  вступних   іспитів  (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп,  яким не протипоказане навчання за  обраною  спеціальністю,  до професійно-технічних навчальних закладів  -  діти-інваліди  та  інваліди,  яким  не  протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

            За інших рівних умов переважне право на зарахування до  вищих навчальних закладів  I-IV  рівнів  акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти  з малозабезпечених сімей, у яких:

             обидва батьки є інвалідами;

            один з батьків - інвалід, а інший помер;

            одинока матір з числа інвалідів;

            батько - інвалід, який виховує дитину без матері.

            Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія  (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі.

 

            Відповідно до статті 23 Закону жестова мова як мова осіб з вадами слуху є засобом спілкування та навчання і захищається державою.

            Органи державної влади та органи місцевого самоврядування:

            сприяють поширенню  жестової  мови та заохоченню мовної самобутності осіб з вадами слуху;

            гарантують збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості;

            забезпечують можливість комунікації інвалідів з вадами слуху в органах,  установах та закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах,     органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони     здоров'я, навчальних закладах тощо;

            сприяють наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які користуються жестовою мовою;

            створюють умови для наукового вивчення жестової мови;

            сприяють використанню жестової мови в офіційних відносинах.

            Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на  жестову  мову  офіційних  повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та на умовах,  визначених Кабінетом Міністрів України.

 

            Відповідно до статті 24 Закону після  закінчення  навчального  закладу  інвалідам надається право  вибору  місця  роботи  з  наявних  варіантів  або надається за їх бажанням право вільного працевлаштування.

            При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні  роботи за спеціальністю  інваліду,  направленому  за  розподілом після закінчення навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодавства про працю  підприємство, установа та організація, фізична особа, яка використовує найману працю  відшкодовує  витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця, де він проживає, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним.

           

            Відповідно до статті 25 Закону підприємства,  установи  та організації, фізичні особи,  які  використовують найману працю, створюють безпечні і не шкідливі для здоров'я умови праці, вживають заходів до запобігання інвалідності  та  відновлення  працездатності  інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам  забезпечують  розумне  пристосування робочих місць.

            За інвалідами внаслідок трудового каліцтва  або  професійного захворювання, які проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну підготовку і  перепідготовку  згідно  з  індивідуальною програмою реабілітації, якщо з моменту  встановлення  інвалідності минуло  не  більше  року,  зберігається  середній  заробіток    за попереднім місцем роботи із зарахуванням  пенсії  по  інвалідності протягом   строку,   передбаченого  програмою.  У  таких  випадках відшкодування   витрат   з   урахуванням   сплачених   сум  пенсій здійснюється  підприємством, установою та організацією чи фізичною особою,  яка  використовує  найману  працю,  під час роботи в яких настала інвалідність.